نشست هیأت اجرایی و منابع انسانی با حضور دکتر علیرضا حسینی رئیس دانشگاه کوثر

نشست هیأت اجرایی و منابع  انسانی با حضور دکتر علیرضا حسینی رئیس دانشگاه کوثر