نشست صمیمی دکتر علیرضا حسینی رییس دانشگاه کوثر با کارکنان (غیر هیأت علمی) دانشگاه

نشست صمیمی دکتر علیرضا حسینی رییس دانشگاه کوثر با کارکنان (غیر هیأت علمی) دانشگاه