نشست صمیمی دبیران تشکل ها، انجمن ها و کانون های دانشجویی دانشگاه ها و مؤسسات آموزش عالی استان با استاندار خراسان شمالی 5 آذر 98

نشست صمیمی دبیران تشکل ها، انجمن ها و کانون های دانشجویی دانشگاه ها و مؤسسات آموزش عالی استان با استاندار خراسان شمالی 5 آذر 98