نشست صمیمی اعضای هیأت علمی با دکتر علیرضا حسینی رییس دانشگاه کوثر

نشست صمیمی اعضای هیأت علمی با دکتر علیرضا حسینی رییس دانشگاه کوثر