نشست شورای صنفی دانشجویان با حضور معاونت و مدیریت دانشجویی دانشگاه کوثر

نشست شورای صنفی دانشجویان با حضور معاونت و مدیریت دانشجویی دانشگاه کوثر