نشست شورای سیاست گذاری توانمندی های دانشجویان دختر در زمینه مد، لباس و صنایع دستی بادکترغفاری معاون فرهنگی و اجتماعی وزارت علوم، تحقیقات و فناوری

نشست شورای سیاست گذاری توانمندی های دانشجویان دختر در زمینه مد، لباس و صنایع دستی بادکترغفاری معاون فرهنگی و اجتماعی وزارت علوم، تحقیقات و فناوری