نشست رییس دانشگاه کوثر با سرگرد نامور و سرهنگ بدری

نشست رییس دانشگاه کوثر با  سرگرد نامور و  سرهنگ بدری