نشست روسای کمیته های نمایشگاه مد، لباس و صنایع دستی