نشست اعضای شورای شهر بجنورد با دکتر علیرضا حسینی رئیس دانشگاه و اعضای هیأت رئیسه و هیأت علمی دانشگاه کوثر