موج ششم طرح ملی «سیمای زندگی دانشجویان»

 

موج ششم طرح ملی «سیمای زندگی دانشجویان» در بازه زمانی 1402/02/27 تا 1402/03/03 در سایت عمومی دانشگاه اجرا گردید.

تعداد نمونه مشخص شده برای سه دانشکده فعال در این دانشگاه 350 نفر بود که با برنامه‌ریزی، مدیریت، تلاش و پیگیری های معاون دانشجویی و کارشناس مرکز مشاوره و با همکاری استادان، به جهت اطمینان در نمونه گیری درست، تعداد 413 پرسشنامه توسط دانشجویان تکمیل و اجرا شد. 

امید است اجرای طرح مذکور در راستای شناسایی آسیب‌های روانی- اجتماعی، سیاست گذاری و برنامه‌ریزی در سطح کلان و ارتقای بهداشت روانی دانشجویان و جامعه مثمر ثمر واقع گردد.