معرفی گروه نظارت، ارزیابی و تضمین کیفیت

به منظور ارتقای کیفیت نظام آموزش عالی و تحقق اهداف تعیین‌شده، گروه نظارت، ارزیابی و تضمین کیفیت دانشگاه کوثر در اردیبهشت ۹۵ زیر نظر مستقیم رئیس دانشگاه و به سرپرستی دکتر مریم درپر، استادیار گروه آموزشی زبان و ادبیات فارسی دانشگاه، تشکیل‌شد.

هم اکنون دکتر محبوبه آذرخش، ریاست این حوزه را به‌عهده دارد.