مراسم معارفه دانشجویان نو ورود دانشگاه کوثر

مراسم معارفه  دانشجویان نو ورود دانشگاه کوثر