مراسم رونمایی از کتاب اعضای هیأت علمی دانشگاه با حضور دکتر علیرضا حسینی رییس دانشگاه کوثر در نمایشگاه کتاب استانی

مراسم رونمایی از کتاب اعضای هیأت علمی دانشگاه با حضور دکتر علیرضا حسینی رییس دانشگاه کوثر در نمایشگاه کتاب استانی