فعالیت های دانشجویان دانشگاه کوثر در نمایشگاه هفته پژوهش و فناوری

فعالیت های دانشجویان دانشگاه کوثر در نمایشگاه هفته پژوهش و فناوری