دیدار نوروزی هیأت رئیسه دانشگاه از اعضای محترم هیأت علمی و کارکنان دانشگاه کوثر

دیدار نوروزی هیأت رئیسه دانشگاه از اعضای محترم هیأت علمی و کارکنان دانشگاه کوثر