حضور کارکنان و اعضای هیأت علمی دانشگاه در راهپیمایی ۱۳ آبان

حضور کارکنان و اعضای هیأت علمی دانشگاه در راهپیمایی ۱۳ آبان