حضور پرشور دانشگاهیان، دانشگاه کوثر در راهپیمایی ۲۲ بهمن ماه ۱۴۰۱

حضور پرشور دانشگاهیان، دانشگاه کوثر در راهپیمایی ۲۲ بهمن ماه ۱۴۰۱