حضور دکتر مریم محبتی مدیر امور فرهنگی و اجتماعی دانشگاه کوثر به همراه دانشجویان دانشگاه از اقوام مختلف ایران در برنامه زنده چلچراغ شبکه اترک

حضور دکتر مریم محبتی مدیر امور فرهنگی و اجتماعی دانشگاه کوثر به همراه دانشجویان دانشگاه از اقوام مختلف ایران در برنامه زنده چلچراغ شبکه اترک