حضور دکتر غفاری معاون فرهنگی واجتماعی وزارت علوم، تحقیقات و فناوری در بجنورد و پیگیری روند اجرایی نمایشگاه منطقه ای مد، لباس و صنایع دستی

حضور دکتر غفاری معاون فرهنگی واجتماعی وزارت علوم، تحقیقات و فناوری در بجنورد و پیگیری روند اجرایی نمایشگاه منطقه ای مد، لباس و صنایع دستی