حضور دکتر حسینی رئیس دانشگاه کوثر به همراه کارکنان دانشگاه در راهپیمایی ٢٢ بهمن ٩٧

حضور دکتر حسینی رئیس دانشگاه کوثر به همراه کارکنان دانشگاه در راهپیمایی ٢٢ بهمن ٩٧