حضور دکتر حسینی رئیس دانشگاه کوثر به همراه کارکنان و اعضا هیأت علمی دانشگاه در راهپیمایی روز ١٣ آبان

حضور دکتر حسینی رئیس دانشگاه کوثر به همراه کارکنان و اعضا هیأت علمی دانشگاه در راهپیمایی روز ١٣ آبان