جلسه شورای دانشگاه با حضور دکتر علیرضا حسینی رئیس دانشگاه کوثر

جلسه شورای دانشگاه با حضور دکتر علیرضا حسینی رئیس دانشگاه کوثر