تمدید تفاهم‌نامه دانشگاه کوثر با اداره کل کتابخانه‌های استان خراسان شمالی

تمدید تفاهم‌نامه دانشگاه کوثر با اداره کل کتابخانه‌های استان خراسان شمالی