تقدیر از همکارن شرکت کننده در مسابقات آمادگی جسمانی بانوان هیأت علمی و کارمند منطقه ۹ ورزش کشور

تقدیر از همکارن شرکت کننده در مسابقات آمادگی جسمانی بانوان هیأت علمی و کارمند منطقه ۹ ورزش کشور