تجمع و اعلام همبستگی در حمایت از اقدامات دانشجویان و اساتید آزادی‌خواه حامی فلسطین

تجمع و اعلام همبستگی در حمایت از اقدامات دانشجویان و اساتید آزادی‌خواه حامی فلسطین