تجمع جامعه دانشگاه کوثر در حمایت از کودکان فلسطین

تجمع جامعه دانشگاه کوثر در حمایت از کودکان فلسطین