برگزاری کارگاه ضیافت اندیشه اعضای هیأت علمی در دانشگاه کوثر

برگزاری کارگاه ضیافت اندیشه اعضای هیأت علمی در دانشگاه کوثر