برگزاری کارگاه آموزشی "کاربست نظریه انتخاب در زندگی سعادتمندانه" با تدریس دکتر برآبادی در دانشگاه کوثر

برگزاری کارگاه آموزشی