برگزاری کارگاه آموزشی استاندارد با حضور اعضای هیأت علمی دانشگاه کوثر

برگزاری کارگاه آموزشی استاندارد با حضور اعضای هیأت علمی دانشگاه کوثر