برگزاری نشست مشترک حوزه و دانشگاه با حضور دکتر علیرضا حسینی رییس دانشگاه کوثر

برگزاری نشست مشترک حوزه و دانشگاه با حضور دکتر علیرضا حسینی رییس دانشگاه کوثر