برگزاری مسابقه دارت جشنواره ورزشی استانی به میزبانی دانشگاه کوثر

برگزاری مسابقه  دارت جشنواره ورزشی استانی به میزبانی دانشگاه کوثر