با حضور مهندس رجب زاده معاون عمرانی استانداری و در راستای تحقق اهداف مدیریت سبز صورت گرفت؛ یک روز بدون خودرو در دانشگاه کوثر

با حضور مهندس رجب زاده معاون عمرانی استانداری و در راستای تحقق اهداف مدیریت سبز صورت گرفت؛ یک روز بدون خودرو در دانشگاه کوثر