بازدید معاون محترم مرکز هیات امنا و هیات های ممیزه وزارت علوم در امور هیئت های امنا

بازدید معاون محترم مرکز هیات امنا و هیات های ممیزه وزارت علوم در امور هیئت های امنا