بازدید دکتر غفاری معاون فرهنگی واجتماعی وزارت علوم، تحقیقات و فناوری در بجنورد از محل برگزاری نمایشگاه منطقه ای مد، لباس و صنایع دستی

بازدید دکتر غفاری معاون فرهنگی واجتماعی وزارت علوم، تحقیقات و فناوری در بجنورد از محل برگزاری نمایشگاه منطقه ای مد، لباس و صنایع دستی