بازدید دکتر عموعابدینی معاون آموزشی وزارت علوم به همراه دکتر وحیدی رئیس مجمع نمایندگان خراسا‌شمالی از پروژه 19 مهر دانشگاه کوثر

بازدید دکتر عموعابدینی معاون آموزشی وزارت علوم به همراه دکتر وحیدی رئیس مجمع نمایندگان خراسا‌شمالی از پروژه 19 مهر دانشگاه کوثر