بازدید دکتر علیرضا حسینی رییس دانشگاه کوثر و هیأت همراه از خوابگاه تندیس ٦ - ٢٥ آذر ٩٨

بازدید دکتر علیرضا حسینی رییس دانشگاه کوثر و هیأت همراه از خوابگاه تندیس ٦ - ٢٥ آذر ٩٨