بازدید دکتر حسینی رییس دانشگاه کوثر از روند ثبت نام دانشجویان نو ورود دانشگاه

بازدید دکتر حسینی رییس دانشگاه کوثر  از روند ثبت نام دانشجویان نو ورود دانشگاه