امضای تفاهم نامه مشترک دانشگاه کوثر با اداره کل کمیته امداد استان

امضای تفاهم نامه مشترک دانشگاه کوثر با اداره کل کمیته امداد استان