افتتاحیه رادیو دانشگاه کوثر با حضور دکتر حسینی رئیس دانشگاه

افتتاحیه رادیو دانشگاه کوثر با حضور دکتر حسینی رئیس دانشگاه