اعضای شورای نظارت، ارزیابی و تضمین کیفیت دانشگاه کوثر

 

۱

خانم دکتر محبوبه معین‌مقدس

رئیس شورا

     ۲      

خانم دکتر محبوبه آذرخش

دبیر شورا

۳

        خانم دکتر فاطمه بدیعیان باغ‌سیاهی     

     عضو شورا- حقوقی      

۴

آقای دکتر امید ایزانلو 

عضو شورا- حقوقی

۵

  خانم دکتر مژگان میرحسینی

عضو شورا- حقوقی

۶

خانم دکتر معصومه مؤذن سرخی

عضو شورا- حقیقی

۷

آقای دکتر محمد غفوری‌فر

عضو شورا- حقیقی

۸

آقای دکتر محمدرضا بقائی‌پور

عضو شورا- حقیقی