اطلاعیه درخواست وام ضروری

قابل توجه دانشجویان محترم:

لطفا قبل از ارسال وام ضروری تحت هر رویدادی، ابتدا فرم درخواست وام ضروری را بدون خط خوردگی کامل کرده و به همراه فاکتور یا مدارک ازدواج یا بقیه مدارک رویدادها به خانم صابر ارائه دهند.

کلیه درخواست هایی که برای وام ضروری تا کنون ارسال شده در پیوست فاقد این فرم بوده و رد شده است.

 

دانلود فایل فرم وام ضروری- رویداد خاص