اطلاعیه حضور دانشجویان نوورود برای ثبت‌نام به تفکیک دانشکده‌ها

دانشجویان دانشکده علوم انسانی:

پذیرفته محترم ثبت نام حضوری شما روز سه شنبه تاریخ ۱۸ مهرماه صورت می پذیرد.

دانشجویان دانشکده علوم پایه:

پذیرفته محترم ثبت نام حضوری شما روز چهار شنبه تاریخ ۱۹ مهرماه صورت می‌پذیرد.

دانشجویان دانشکده فنی و مهندسی:
پذیرفته محترم  ثبت نام حضوری شما روز شنبه تاریخ ۲۲ مهر ماه صورت می پذیرد.