اختتامیه مسابقـات بدمینتون دانشجویـان دختر دانشگـاه‌ها و موسسات آموزش عالی منطقـه 9 کشـور

اختتامیه مسابقـات بدمینتون دانشجویـان دختر دانشگـاه‌ها و موسسات آموزش عالی  منطقـه 9  کشـور