اجرای طرح بسیج ملی کنترل فشارخون بالا توسط مرکز بهداشت، درمان و مشاوره دانشجویی دانشگاه کوثر