آیین معارفه معاون دفتر نهاد نمایندگی مقام معظم رهبری در دانشگاه کوثر

آیین معارفه معاون دفتر نهاد نمایندگی مقام معظم رهبری در دانشگاه کوثر