حضور پرشور دانشگاهیان دانشگاه کوثر در راهپیمایی روز جهانی قدس

حضور پرشور دانشگاهیان دانشگاه کوثر در راهپیمایی روز جهانی قدس