افتتاحیه هفته پژوهش و فناوری / غرفه دانشگاه کوثر

افتتاحیه هفته پژوهش و فناوری / غرفه دانشگاه کوثر