گروه های آموزشی دانشکده علوم انسانی شامل رشته های زیر می باشد :

 

 زبان و ادبیات عرب ، مترجمی زبان ادبیات عرب

      کارشناسی ارشد زبان و ادبیات عرب

  حسابداری

  زبان و ادبیات فارسی

   کارشناسی ارشد ادبیات روایی

 علوم قرآن و حدیث 

  آموزش زبان انگلیسی ،زبان و ادبیات انگلیسی

   جفرافیا 

 

   معارف اسلامی

 

 

     مطالعات خانواده