مونا اسدزاده
کارشناس دانشکده
کارشناس حق التدریس
​​​​​​​کارشناس رشته علوم قرآن و حدیث
​​​​​​​تلفن تماس:31226630
شیدا محمدی
کارشناس رشته های: ادبیات فارسی
زبان و ادبیات عرب
​​​​​​​مترجمی عربی
​​​​​​​تلفن تماس:31225555
مرضیه ایزانلو
کارشناس رشته های:
زبان و ادبیات انگلیسی
مترجمی زبان-جغرافیا
​​​​​​​مطالعات خانواده
​​​​​​​تلفن تماس:31225520
مرضیه گلی
کارشناس رشته حسابداری
​​​​​​​تلفن تماس:31225530