مدیرگروه زبان و ادبیات عرب

 

 

نام و نام خانوادگی

دکترنعیمه پراندوجی

مدرک تحصیلی

 زبان و ادبیات عرب

دانشگاه

تربیت مدرس تهران

پست الکترونیک

parandavaji@kub.ac.ir

 

اعضای محترم هیأت علمی گروه زبان و ادبیات عرب:
 
1- آقای دکتر سبحان کاوسی          دکتری زبان و ادبیات عرب
2- آقای دکتر علیرضا حسینی          دکتری زبان و ادبیات عرب گرایش ادبیات تطبیقی
3- آقای دکتر امید ایزانلو                 دکتری زبان و ادبیات عرب
4- خانم دکتر سمیه طباطبایی         دکتری زبان و ادبیات عرب
5- خانم دکتر نعمیه پراندوجی         دکتری زبان و ادبیات عرب
6- آقای دکتر محمد غفوری فر               دکتری زبان و ادبیات عرب
 
******************************************************************************************************************

-  سرفصل جدید گروه زبان و ادبیات عرب 1401 و بعد

- چارت دروس گروه زبان و ادبیات عرب سال تحصیلی 97-98

-  دروس مقطع کارشناسی  ارشد زبان و ادبیات عرب سال تحصیلی 98-97

- پاور پوینت از گروه زبان و ادبیات عرب